Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Misha
0016 fbc0 500
Reposted fromslodziak slodziak vialitka litka
Misha
4268 4cf4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajessamine jessamine
Misha
"Zawsze tu będziemy, gdybyś nas potrzebował."
Prawda była jednak taka, że słowo "zawsze" miało datę ważności.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viajessamine jessamine
Misha
4519 0d4e 500
Misha
9803 041f
Misha
Misha
4053 24a2 500
Misha
2679 e0de 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajessamine jessamine
Misha
6603 70aa
Misha
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
Misha
2540 2fbb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialitka litka
Misha
1356 672c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialitka litka
Misha
0210 6387 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
Misha
4217 d6e4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajessamine jessamine
Misha

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra
Misha
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra
Misha
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Misha
Gotowanie dla kogoś bliskiego to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu
Reposted fromkatkad katkad viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl