Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Misha

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
Misha
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze

June 22 2017

Misha
6840 a96b
so charming.
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney
Misha
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viavstane vstane
Misha
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viavstane vstane
Misha
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
Misha
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
Misha
8712 9d5c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaspes spes
Misha
1761 abe8 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajessamine jessamine

June 21 2017

Misha
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze

June 20 2017

Misha
4673 7bc6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
Misha
0016 fbc0 500
Reposted fromslodziak slodziak vialitka litka
Misha
4268 4cf4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajessamine jessamine
Misha
"Zawsze tu będziemy, gdybyś nas potrzebował."
Prawda była jednak taka, że słowo "zawsze" miało datę ważności.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viajessamine jessamine
Misha
4519 0d4e 500
Misha
9803 041f
Misha
Misha
4053 24a2 500
Misha
2679 e0de 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajessamine jessamine
Misha
6603 70aa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl