Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Misha
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialitka litka

November 07 2018

Misha
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viainsanedreamer insanedreamer
Misha
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaredsth redsth
Misha
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
Misha
7375 718e 500
Misha
Misha
Misha
Misha

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

October 31 2018

Misha
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viapolizmnieimpolish polizmnieimpolish
Misha

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Misha
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialitka litka
Misha
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love vialitka litka
Misha
Misha
8752 2167 500
Misha

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Misha
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl