Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Misha
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialitka litka
Misha
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk

August 14 2017

7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viaromantycznosc romantycznosc
Misha
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc
Misha
2106 6856
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viajessamine jessamine
2989 5bbf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaspes spes
Misha
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspes spes

August 07 2017

Misha
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens vialitka litka

August 02 2017

Misha
5928 6eea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Misha
3043 f922
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialitka litka
Misha
1622 8c66
Reposted fromoutoflove outoflove vialitka litka

July 29 2017

Misha
1518 95bd
Reposted fromsassenach sassenach viakasiarzyna kasiarzyna
Misha
2408 96f9
Reposted fromlovebats lovebats viakasiarzyna kasiarzyna
Misha
2781 6754 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakasiarzyna kasiarzyna

July 25 2017

Misha
  • Oczywiście można też całe życie unikać kłopotów, uciekać, uchylać się, zabezpieczać, nie wchodzić w konflikty, można, owszem, można całe życie być tchórzem. Tylko co to za życie? Życie powinno zawierać przeżycia: przeżyłem to, przeżyłem tamto, myślałem, że nie przeżyję, ale jakoś dałem radę. Jeśli twoje życie nie zawiera tych elementów, to radzę ci, usiądź na jakimś mrowisku – bez tego fizycznego doświadczenia nie znajdziemy porozumienia. Abyśmy znaleźli wspólny język, musisz zostać pokąsany, i to na własną prośbę.
— " Wyspa na prerii " Wojeciech Cejrowski
Misha
Misha
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viabanita banita
Misha
Reposted fromnoticeable noticeable viausmiechprosze usmiechprosze
Misha
7298 9464
Reposted fromsassenach sassenach viajessamine jessamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl